Senast uppdaterad: 4 APRIL 2024
Integritetspolicy

Introduktion

Att skydda din integritet är lika viktigt för oss som vårt kaffe – och det säger en hel del! Vi är måna om att vara så transparenta som möjligt när vi behandlar dina personuppgifter. Då och då kan vi komma att uppdatera den här integritetspolicyn (”Integritetspolicyn”), t.ex. när vi ändrar våra behandlingsrutiner eller om vi tillhandahåller nya tjänster i vår mobilapplikation, på vår webbplats, eller i förhållande till ditt Espresso House-konto. När vi gör det kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att informera dig om uppdateringarna (såvida ändringarna inte är icke-materiella eller obetydliga). Om du har några frågor om vår användning av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns angivna i slutet av denna integritetspolicy.

EH Group AB, Reg. No. 556903–5578 (“Espresso House”, “vi”, “r” eller “oss”) samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du interagerar med oss, t.ex. när du besöker en av våra coffee shops, när du besöker vår webbplats eller när du använder vår mobilapplikation. Den här integritetspolicyn gäller för de webbplatser och tjänster som Espresso House tillhandahåller samt för Espresso Houses koncernbolag som består av (1) Espresso House Sweden AB (Sverige), (2) Espresso House Norge AS (Norge), (3) Espresso House Norge Drift AS (Norge), (4) Espresso House Finland OY (Finland), (5) Espresso House Denmark A/S (Danmark), (6) Balzac Coffee Company GmbH & Co. Kg (Tyskland), (7) Balzac Coffee Verwaltungs GmbH (Tyskland), (8) Johan & Nyström Kafferostare & Tehandlare AB (Sverige) och dess koncernbolag (9) Johan & Nyström OY (Finland). I den här integritetspolicyn beskrivs vilka personuppgifter Espresso House, i sin roll som personuppgiftsansvarig, samlar in om dig och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas.

I den här integritetspolicyn används termen ”behandling” för alla behandlingsaktiviteter som involverar dina personuppgifter, inklusive t.ex. insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter.

Med ”tillämplig dataskyddslagstiftning” avses all lagstiftning och reglering, inklusive sådan reglering som utfärdats av den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att skydda individers grundläggande rättigheter och friheter, och särskilt deras rätt till personlig integritet avseende behandlingen av deras personuppgifter. Detta inkluderar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (”GDPR”) samt lagar och reglering som kompletterar GDPR.

Med ”personuppgifter” avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Du är välkommen att höra av dig till privacy@espressohouse.com om du har några frågor eller funderingar.